Hoe zit dat nu praktisch?

Wie mag stemmen ?

Om te stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen moet je:

 1. Belg zijn (op 1 augustus 2018);
 2. In het bevolkingsregister zijn ingeschreven (op 1 augustus 2018);
 3. Minstens 18 jaar oud zijn (op 14 oktober 2018);
 4. Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (op 14 oktober 2018)

Je kan ook als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen van 2018 in Aarschot

Iedereen die in de kiezerslijsten is opgenomen is verplicht om in het stembureau te verschijnen

Hoe geldig stemmen ?

Om geldig te stemmen kun je ofwel:

 • een lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst
 • één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
 • een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
 • Om geldig te stemmen moet je in elk geval binnen één lijst blijven.

Een blanco stem wordt niet meegeteld bij het verdelen van de zetels. Ook een ongeldige stem wordt niet meegeteld.

In Aarschot wordt met potlood en papier gestemd.

Je krijgt twee stembiljetten mee:

 • de verkiezing van de gemeenteraad
 • de verkiezing van de provincieraad.

 

 https://vimeo.com/238041004 

Hoe stemmen per volmacht ?

In België geldt een opkomstplicht. Als je kiesgerechtigd bent, moet je verplicht deelnemen aan de verkiezingen. Als je niet in de mogelijkheid bent om zelf te stemmen, kan je een andere kiezer een volmacht geven.

Wat is dat een volmacht?
Wanneer je op zondag 14 oktober niet persoonlijk kan gaan stemmen, kan je iemand in jouw naam een stem laten uitbrengen. In dit geval moet je wel de situatie die jou tegenhoudt om persoonlijk te stemmen aantonen met een attest en ook een volmachtformulier invullen.

Voorwaarden om te stemmen per volmacht:

 • Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, maar:
 • Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen.
 • Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. (De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.)

In welke gevallen kan je volmacht geven?

 • U bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren
 • U kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland)
 • U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.
 • U bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.
 • U kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging.
 • U bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.
 • U bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.

Hoe breng je de volmacht in orde? 

Het volmachtformulier  wordt ingevuld en ondertekend door de volmachtgever (jijzelf) en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen). Het volmachtformulier kan je hier downloaden.

Waar moet de volmachtdrager stemmen?
De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureaus moet stemmen  (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

Wat moet de volmachtdrager meenemen?
De volmachtdrager geeft volgende documenten af aan de voorzitter:

 • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier.
 • Het attest dat de reden van jouw afwezigheid bewijst (vb.medisch attest, attest burgemeester, ...).
 • Jouw oproepingsbrief.
 • Zijn/haar eigen oproepingsbrief.
 • Zijn/haar eigen identiteitskaart.

Uitzonderingen:

Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jezelf stemgerechtigd bent.

Vakantie in het buitenland
Je voegt bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde. Daarin stelt deze de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan vast.

Dit attest (formulier A96a) kan tot uiterlijk 13 oktober 2018 aangevraagd worden in het stadhuis bij de dienst Burgerzaken. Bij jouw aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken. Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, moet je op het desbetreffende formulier een verklaring op erewoord ondertekenen.
Het attest kan je in de rechterkolom aanklikken om het te downloaden. Met dit formulier moet je naar het stadhuis.  

Schipper, marktkramer of kermisreiziger
Je voegt bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van jouw beroep blijkt. Dit attest (formulier A96b) wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. Het attest kan je hier downloaden. Met dit formulier moet je naar het stadhuis.  

Ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

Toestand van vrijheidsbeneming
Je bent door een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Je voegt bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar je verblijft.  In dit geval bent je niet verplicht een volmacht te geven.

Je geeft liever geen volmacht of je bent te laat om die nog te regelen 
Als je op de dag van de verkiezingen in de onmogelijkheid bent om je aan te melden op het stembureau en je wil geen volmacht geven, dan kan je een bewijs van verhindering binnenbrengen op het stadhuis (onthaal) of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stembureau. 

Hieronder wordt voor verschillende situaties meegegeven wat er moet worden binnengebracht. De binnengebrachte documenten om de afwezigheid te staven worden na de verkiezingen aan de vrederechter bezorgd. 

 •  Je bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden

Oproepingsbrief + een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)

 • Studie

Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling

 • Je bent in het buitenland voor jouw beroep

Oproepingsbrief + attest van de werkgever

 • Je moet werken (in België)

Oproepingsbrief + attest van de werkgever

 • Je bent in het buitenland om privé (toeristische) redenen

Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland (vb. reisreservatie op naam)

Meer info op de website Vlaanderen Kiest: https://vlaanderenkiest.be/faq/wanneer-kan-u-bij-volmacht-stemmen 

Info op de website van Stad Aarschot: https://www.aarschot.be/product/79/stemmen-bij-verkiezingen